نوین تویز در نمایشگاه خدمات شهری

دی ماه 1396

نوین تویز با شرکت در نمایشگاه های بین المللی و داخلی سعی در ارایه بهترین خدمات به گروه عزیز خریداران و همکاران گرامی در حوزه تجهیزات مهد کودک و همچنین پروژه های خانه بازی و زمین های بازی کودکان می باشد.

عنوان پانزدهمین دوره نمایشگاه خدمات شهری تهران
غرفهنوین تویز
زمانسوم الی ششم دی ماه 96
مکاننمایشگاه بین المللی تهران