روانشناسی نقاشی کودکان

روانشناسی نقاشی کودکان

  نقاشی هر کودک بیان گر احساسات درونی اوست. برای تحلیل و قضاوت یک اثر باید به صورت مستمر نقاشی های کودک را زیر نظر داشت تا به جنبه های درونی کودکان پی برد. در نقاشی کودکان هر شکل، نماد یا رنگ بیان گر یک شخص، احساس یا یک ویژگی روحی خاص می باشد. کودکان

ادامه مطلب ...
مشاوره رایگان